AMACIMIZ - AKORDER

AKORDER
Akordeon ve Körüklü Çalgılar Eğitim ve Uygulama Çalışmaları Derneği
Accordion and Bellows Instruments Education and Application Studies Association
Title
İçeriğe git

AMAÇLARIMIZ / OBJECTIVES

DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE FAALİYET ŞEKİLLERİ
DERNEĞİN AMACI

MADDE-1

Akordeonu veya bu çalgı ailesinden diğer enstrümanları sevenleri, ilgilenenleri, bu çalgıları heveskâr, icracı olarak veya ustalık düzeyinde çalanları bir araya getirmek, akordeon ailesi çalgılarını tanıtmak, yaygınlaştırmak, öğretmek, akordeon ve akordeon çalgı ailesi müziğinin doğru öğrenilmesini ve gelişmesini sağlamak, eğitim ve öğretim çalışmalarını bir disiplin seviyesinde toplayarak akademik seviyeye taşınması için çalışmaktır.

To bring together those who love the accordion or other instruments from this instrument family, those who are interested, who are enthusiastic, performers or at the level of mastership, to introduce, popularize and teach accordion family instruments, to ensure the correct learning and development of accordion music, education and training studies, a discipline It is to work for the academic level by collecting it.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE FAALİYET ŞEKİLLERİ
MADDE-2

a) Dernek, Ulusal ve Uluslararası düzeyde akordeon ekolü oluşması için dinleti, konser, festival, toplantı ve seminerler düzenler, planlı çalışmalar gerçekleştirir.
The association organizes concerts, concerts, festivals, meetings and seminars, and carries out planned studies in order to create an accordion school at national and international level.

b) Akordeon ve bu çalgı ailesinden diğer enstrümanları çalan yöresel ustaları tespit eder, biyografilerini çıkarır, varsa eserlerini notaya alır, bu ustaların bilgilerini bir rehberde toplayarak yayınlanmasını sağlamak suretiyle bu konuda bir arşiv oluşturur.
It identifies the local masters who play the accordion and other instruments from this family of instruments, takes out their biographies, notes their works, if any, and creates an archive by collecting the information of these masters in a guide and publishing them.

c) Hali hazırda, ülkemizde bu gelişmiş enstrümanın, akademik seviyede eğitim ve öğretiminin yapıldığı bir müzik okulu, herhangi bir konservatuarımızda bir bölümü yoktur, ana dal olarak da eğitimi söz konusu değildir. Bu sebeplerle akordeon ve diğer akordeon ailesi çalgılarını kapsayan temel, tekâmül ve ihtisas (başlangıç, ön lisans, lisans ve yüksek lisans) düzeyinde programlar hazırlanması için çalışmalar yapar.
Currently, there is no music school in our country where this advanced instrument is educated and trained at an academic level, there is no department in any of our conservatories, and there is no education as a major. For this reason, he works on the preparation of basic, advanced and specialized (beginner, associate, undergraduate and graduate) programs that include accordion and other accordion family instruments.

ç) Konservatuar ve müzik okullarında bir Akordeon Bölümü açılması için çalışmalar yürütür.
It works to open an Accordion Department in conservatory and music schools.

d) Dernek, toplumsal gelişim tasarıları üretir ve bu projeleri gerektiğinde ve ihtiyaç doğrultusunda diğer kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirir.
The association produces social development projects and realizes these projects with other institutions and organizations when necessary and in line with the need.

e) Müzik eğitimi verilebilmesi için ortam ve yer sağlar, eğitmenler temin eder, ders programları oluşturur.
It provides an environment and a place for music education, provides instructors, and creates lecture programs.

f) Ülkemizde akordeon konusunda önemli eksikliklerden birisi de akordeon tamir hizmeti için yeterli sayıda usta bulunmamasıdır. Dernek, bu konunun çözümü için çalışmalarda bulunarak şartları oluştuğu zaman Akordeon Tamir ve Bakım Atölyesi kurar, işletir.
One of the important shortcomings of accordion in our country is that there are not enough masters for accordion repair service. The Association works to solve this issue and establishes and operates an Accordion Repair and Maintenance Workshop when the conditions are met.

g) Akordeon satın almak isteyenlere enstrüman temini konusunda danışmanlık yaparak yardımcı olur ve bu ihtiyaca cevap verecek daha geniş çapta mağazaların açılması için çalışmalar yapar.
It helps those who want to buy accordion by providing consultancy on the supply of instruments and works to open larger stores to meet this need.

h) Akordeon ve akordeon çalgı grubu ile ilgili bir görsel-işitsel arşiv ve bu bilgilerin yayın grubunu oluşturur, oluşan bilgileri de derneğin amacını gerçekleştirmek üzere dernek yararına arza sunar.
It creates an audio-visual archive related to the accordion and accordion instrument group and the broadcast group of this information, and presents the information for the benefit of the association in order to achieve the purpose of the association.

ı) Gerekli bilgi, materyal ve arşiv oluşturulduğunda ülkemizde akordeon ve akordeon çalgı grubu ile ilgili bir Akordeon Çalgı Ailesi Müzesi açar.
When the necessary information, materials and archives are created, an Accordion Instrument Family Museum is opened in our country on the accordion and accordion instrument group.

i) Akordder olarak ülkemiz Kültür-Sanat hayatına "ilk eser" nitelikli çalışmalar yapar, üretir.
As "Akorder", it makes and produces "first work" quality works for our country's culture and art life.

j) Gerek Türkiyeli, gerekse yabancı müzisyenleri davet eder, mesleki çalışma ve konaklama olanağı sunar.
Both Turkish, as well as to invite foreign musicians, professional studies and also offers accommodation.

k) Müzisyenleri destekler ve akordeon repertuarına yeni eserlerin yazılması için özendirir.
Supports musicians and encourages them to write new works for the accordion repertoire.

l) Başarılı eğitimcileri ve öğrencileri ödüllendirir.
It rewards successful educators and students.

m) Akorder için enstrümanlar temin eder ve akordeon repertuarını zenginleştirecek eserleri satın alır.
It procures instruments for the association and buys works that will enrich the accordion repertoire.

n) Akorder Topluluğunun repertuarını zenginleştirecek çalışmalar yapar, yayınlanmış eserleri satın alır.
It conducts studies to enrich the repertoire of the "Akorder Association" and buys published works.

o) Müzik eğitiminin yaygınlaşmasını sağlamak için temel eğitim kurumları ile işbirliği yapar.
It cooperates with basic educational institutions to make music education widespread.

ö) Değerli çalgıları toplar ve korur. Yeterli birikimin sağlanması halinde bir müze meydana getirerek toplanan kıymetli belge ve çalgıları sergiler.
It collects and protects precious instruments. In case of sufficient accumulation, it creates a museum and exhibits valuable documents and instruments collected.

p) Ulusal ve uluslararası düzeyde yarışmalar düzenler, müzik odaklı ustalık sınıfları, atölye çalışmaları oluşturur.
It organizes national and international competitions, creates music-oriented master classes, workshops.

r) Dernekçe gerçekleştirilen tüm organizasyonlara, şartları oluşturulabildiği ölçüde engelli vatandaşlarımızın katılımını için çaba gösterir ve organizasyonların içinde, izleyici, öğrenci, konuk sanatçı olarak etkin rol ve görev almalarını sağlar.
The association strives for the participation of our disabled citizens in all organizations, as long as the conditions can be established, and ensures that they take active roles and tasks as audiences, students and guest artists within the organizations.

s) Derneğimizce toplumumuz değer yargıları açısından ihtiyacı olduğunu algıladığımız ve ilgilenmemiz gerekliliğini kabul ettiğimiz Dar ül Aceze, Yaşlılar Yurdu, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kişi, topluluk ve sosyal sorumluluk projelerine yönelik konserler düzenleyerek toplum hayatına ve gençlere örnek olur.
Our association sets an example to community life and young people by organizing concerts for individual, community and social responsibility projects such as Dar ul Aceze, Elders' Dormitory, Child Welfare Institution, which we perceive in terms of the value judgments of our society and accept the necessity of our attention.

ş) Akordeon ve akordeon çalgı grubundan enstrümanların yer aldığı ve müzisyenlerin katılımıyla gerçekleşen organizasyonlar düzenler ve bu çalışmaları süreç içinde gelenekselleştirmek için çeşitli kurumlarla işbirliği içinde olur.
It organizes organizations that include instruments from the accordion and accordion group, with the participation of musicians, and cooperates with various institutions to traditionalize these works in the process.

t) Ülkemiz coğrafyasında değişik kültürlerce oldukça yaygın bir şekilde kullanılan akordeon çalgısının Türkiye'de henüz imalatı yapılamamıştır. Derneğimiz şartları oluştuğu aşamada Türk markalı bir akordeon üretir.
In our country, geography, different cultures, it's pretty widely used in the accordion instrument, it does not yet manufacture in Turkey. Our association produces a Turkish branded accordion when the conditions are met.

u) Yapılan çalışmaların, çeşitli yayın kuruluşlarında tanıtımının yapılması amacıyla yazılı ve görsel basın programlarına konuk veya programcı olarak katılım sağlar, bu şekilde dernekçe üretilen tüm eğitim-öğretim programlarını, konser, albüm ve diğer organizasyonları yayınlanarak toplumun beğenisine sunar,
Participates in written and visual media programs as a guest or programmer in order to promote the work done in various broadcasting organizations, thus publishing all educational programs, concerts, albums and other organizations produced by the association and presenting them to the public.

ü) Derneğin amaçları doğrultusunda iktisadi işletmeler kurar, işletir.
It establishes and operates economic enterprises in line with the aims of the association.

v) Dernek, tüzüğünde yazan amaçlarına ulaşmak üzere akordeon atölyeleri, müzik buluşmaları, dinleti, konser, festivaller organize eder, albümler çıkarır, gerektiğinde akordeon teminine yönelik satış merkezleri kurar, bütün bu işlerden sağlanan gelirleri de dernek yararına kullanır.
The association organizes accordion workshops, music gatherings, concerts, festivals, releases albums, establishes sales centers for the supply of accordions when necessary, and uses the revenues from all these works for the benefit of the association.

y) Akordeon buluşmalarının sağlanması, çalışmaların yürütülmesi, akordeon bakım atölyesi, arşiv, müze gibi merkezlerin oluşturulması ve dinleti, konser gibi dernek amacına yönelik konularda derneğin gelir elde etmesini sağlamak için çeşitli organizasyonlarda bulunmak amacıyla idari olarak dernek binasını da içeren bir merkeze sahip olmak üzere yer kiralar, satın alır veya hibe yoluyla elde etmek üzere derneğin malik olmasını sağlar.
Providing accordion meetings, conducting studies, accordion maintenance workshop, establishing centers such as archives and museums and like a concert, matters for the purpose of the association, to ensure that the association generates income, to participate in various organizations, to have a center to be used administratively, including the association building, to obtain by rents, buys or grants, provides ownership of the association.

z) Müzik alanında AB standartlarında projeler geliştirir.
It develops projects in the field of music at EU standards.

Dünya Akordeon Konfederasyonu "Confederation de l'Accordeon" Türkiye temsilcisidir.
İçeriğe dön